Fir­men­info

Fir­men­bro­schüre
Jehle News 2017 - 01 (PDF)
Jah­res­rück­blick 2016
Jehle News 2016 - 01 (PDF)
Jehle News 2015 - 01 (PDF)
Jehle News 2009 - 02 (PDF)
Jehle News 2009 - 01 (PDF)
Jehle News 2008 - 01 (PDF)

Pro­jekt­un­ter­lagen

All­ge­meine Geschäfts­be­din­gungen AGB (PDF)
Ana­ly­sen­auf­trag (PDF)
Metho­den­ver­zeichnis (PDF)

Zer­ti­fi­kate

Zer­ti­fikat der Akkre­di­tie­rung ISO/IEC 17025 (D) (PDF)
Cer­ti­ficat d'accréditation ISO/IEC 17025 (F) (PDF)
Cer­ti­fi­cate of accredi­ta­tion ISO/IEC 17025 (E) (PDF)